کلییی کار انجام نشده ، فدای سرم:دی
جمعه 9 مهر 139515:51

سلام(: 

از اینکه هیچ کاری نکردم دپرسم ، از اینکه لباسامو نشستم دپرسم ، از اینکه باید برم سفارشاتمو بگیرم ولی ته کشیدم دپرسم ، از اینکه گناهمو انجام دادم بعد از کلی مدت به فراموش سپردنش و دوباره تکرار کردنش دپرسم(: از اینکه خیلی وقته مسجد نرفتم دپرسم آخه‍...چرا این همه دپرسییییی جدا اینکه فردا شیمی سوال هست ولی من نخوندمش ، زیست رو دوره نکردم ، برای شنبه برنامه نریختم اینارو دقیقا بذارم کجای دلم اهوم:دی 

باز آمد بوی ماه مدرسه ، باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه‍...فقط همینو از پاییز میخواستی بیا اینم آمد جز دپرسیات فردا شنبه اس و دوباره من بیخیال تر از همیشه‍...(: 

±فردا شنبه اس :دی 

±دوباره باید امشب ساعت کوک بشه به وقت پر پرکیییی۵/۲۰آلارم دلینگ دلینگ دلینگ  و اما من با کمال ناباوری ساعت کی شد ۵ :•|

±برم کارای نکردمو انجام بدم (: راستی قول داده بودم دیگه‍...نق نزنم(: هرکاری کردم دیدم نمیشه خودمو خالی کنم جز نوشتن اینجا(: 

± راستی یادم رفت بگم سرماخوردگیم خوب شده ولی یه آثار بدی بر رو لبای عزیزم گذاشته و انگاری قصد خوب شدنم ندارد(: ولی مامانم سرما خورد ، مامان بزرگم سرما خورد (: اینارو من سرما ندادما خودشون خوردن (:  

±میبینید با این همه ناراحتی و دپرسی بازم به زندگی دارم لبخند میزنم ،خب دنیا بیشتر از دو روز نیست اگه من این دو روزم دپرس و ناراحت باشم ولی بهشون لبخند نزنم که این دو روز دنیام تباه میشن پیشم(: نخندید جدی میگما(: والا فدای سرم زیست و شیمی نخوندم ،فدای سرم لباس نشستم فدای سرم پولدار نیستم ،فدای سرم که اشتباهمو دوباره تکرار کردم ،فدای سرم که نرفتم مسجد ، امشب میرم مسجد ،گناهانم رو به دست فراموشی میسپارم ، لباسامو الان میشورمشون :دی به همین راحتی همچیییی فدای سرم(: فقط این صبح شنبه تو کتم نمیره:دی 

.... نظرات (5)