چهارشنبه 10 شهریور 139519:16

خدایا سپاردمش به دستای خودت ،منو شکست منو کشت ، نابودم کرد 

من برای همیشه‍....مردم :`|

خدایا خودت بهم آرامش بده ، خودت بهم صبر بده ،خوووودت :|

ممنونم ،زندگیم رو به‍....جون خریدی ممنونم :`|

این بهترینم بود وای به حال بقیه‍...|:

.... نظرات (0)